Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Sociálně právní poradna

Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek


Zvětšit mapu

Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného Sociálně právní poradnou Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o., Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek, je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolace, ve které se ocitli především z důvodu svého zdravotního stavu nebo vyššího věku, posílit jejich soběstačnost také prostřednictvím zapůjčování kompenzačních pomůcek a pomáhat při jejich integraci do společnosti.

Způsob sjednání služby
Službu je možné sjednat uzavřením ústní či písemné smlouvy mezi poradnou a žadatelem. Služby jsou bezplatné a na žádost zájemce mohou být také anonymní.

Druh poskytované služby
Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Identifikátor služby:
4132501

Vymezení cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitly především v důsledku svého zdravotního stavu a vyššího věku, nebo kterým taková situace hrozí a které neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nebo nejsou schopny vyjádřit svoje potřeby a potřebným způsobem hájit svá práva a oprávněné zájmy. Služba odborného sociálního poradenství je poskytována zejména seniorům, osobám dlouhodobě nemocným, handicapovaným, invalidním, zdravotně postiženým a také rodinným příslušníkům těchto osob, osobám blízkým či pečujícím o takovouto osobu.

Personální zajištění:
Mgr. Anna Vejmelka - vedoucí sociálně právní poradny
Zuzana Magerová, DiS. - sociální pracovnice
JUDr. Jiří Němec - právní poradenství

Provozní doba:
07.00 - 15.30 sociálně právní poradna
11.30 - 15.30 půjčovna kompenzačních pomůcek

Charakteristika služby
Služba odborného sociálního poradenství, která je bezplatná obsahuje především tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství dle poslání, cílů, principů upravených ve veřejném závazku
 • právní poradenství (každou první středu v měsíci)

Oblasti poradenství
Základní sociální poradenství

 • základní právní a sociálně právní poradenství
 • terénní sociální práce
 • poskytnutí informací směřujících k přesměrování uživatele na jinou organizaci
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb
 • v odůvodněných případech doprovázení uživatele k jednání
Odborné sociální poradenství
 • poradenství při vyřizování dávek různého typu (příspěvek na péči, bydlení, mobilitu, zvláštní pomůcku, důchody apod.)
 • poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí a odvolání (žádost o zvýšení příspěvku na péči, umístění do domova pro seniory, DZU aj.)
 • poradenství při vyřizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, proškolení a zácvik při obsluze a používání
 • poradenství dluhové - pomoc s řešením dluhů, splátkové kalendáře
 • bytová problematika - pomoc s hledáním a zajištěním bydlení
 • poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 • poradenství pro pozůstalé
 • poradenství pro pečující o osoby s demencí, seniory a zdrav. postižené
 • poradenství právní - rodinné právo, občanské právo, majetkoprávní vztahy
 • telefonická intervence a poskytování informací
 • informace o zapůjčení a pořízení kompenzačních pomůcek

Forma poskytnutí poradenství

 • osobní v místě sídla organizace (Zámecká 1266, Frýdek-Místek)
 • osobní v místě určeném uživatelem (domácnost, ...)
 • telefonická (558 433 973, 558 433 974, 770 119 390, 770 119 391)
 • písemná (Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek)
 • elektronická (centrum@psfm.cz)

Práva a povinnosti uživatele
Uživatel služby má právo:

 • na odborné, kvalitní a bezplatné poradenství
 • zvolit si uzavření ústní či písemné smlouvy
 • využít možnosti anonymity
 • rozhodnout se, zda sdělí své identifikační údaje
 • odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů
 • rozhodnout se, zda nabízené služby využije
 • změnit původní požadovanou zakázku během konzultace
 • zvolit si způsob kontaktování poradny (osobní návštěva poradny, telefonicky, písemně formou dopisu či emailu)
 • požádat o jiné místo konzultace v odůvodněných případech (zdravotní stav, apod.)
 • rozhodnout se, jakým způsobem mu budou předány zjišťované informace (osobně, telefonicky, písemnou formou dopisem či emailem)
 • svobodně se rozhodnout, zda využije nabízených možností řešení problému, které mu nabízí poradce
 • podat stížnost nebo pochvalu na jednání pracovníků, či kvalitu a obsah poskytnuté služby
 • nahlížet do vlastní dokumentace
 • ukončit smlouvu (ústní či písemnou) bez udání důvodu

Povinnosti uživatele služby jsou:

 • seznámit se a dodržovat provozní řád SPP (sociálně právní poradny)
 • spolupracovat při řešení svého problému
 • spolupracovat při procesu individuálního plánování
 • jednat s pracovníky v rámci dobrých mravů
 • nepřicházet pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 • dodržovat dobu konzultačních hodin

Práva a povinnosti poskytovatele ve vztahu k uživateli
Práva poskytovatele:

 • zrušit smlouvu v případě porušení povinností uživatele a nedodržování vnitřních pravidel SPP
 • neposkytnout sociální službu v případě porušení povinností uživatele a nedodržování vnitřních pravidel SPP
 • neposkytnout sociální službu, pokud nemá dostatečnou časovou či personální kapacitu k poskytnutí sociální služby

Povinnosti poskytovatele:

 • seznámit uživatele s provozním řádem SPP
 • poskytnout uživateli odborné, kvalitní a bezplatné poradenství
 • zachovat mlčenlivost ve vztahu k uživateli a jeho případu, dle § 100, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
 • respektovat individuální potřeby a rozhodnutí uživatele
 • nabídnout uživateli uzavření ústní či písemné formy smlouvy
 • seznámit uživatele s možností zůstat v anonymitě
 • seznámit uživatele s možností, že se může rozhodnout, zda sdělí své identifikační údaje, že může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • seznámit uživatele se skutečností, že se může rozhodnout, zda nabízené služby využije a že může změnit původní požadovanou zakázku během konzultace
 • umožnit jiné místo konzultace v případě důvodné žádosti uživatele
 • předat zjišťované informace (osobně, telefonicky, písemnou formou dopisem či emailem) dle požadavku uživatele
 • přijmout stížnost na jednání pracovníků poradny či kvalitu a obsah poskytnuté služby
 • umožnit uživateli nahlížet do vlastní dokumentace
 • ukončit smlouvu s uživatelem, pokud o to požádá

Stížnosti a pochvaly
Uživatel má právo podat stížnost na jednání pracovníků či obsah a kvalitu poskytnuté služby dle Směrnice o podávání a přijímání stížností, která je dostupná u vedoucího SPP, ředitelky organizace. Uživatel má právo podat pochvalu na jednání pracovníků či obsah a kvalitu poskytnuté služby.

Provozní doba poradny
Pracovní dny Po-Pá: 7:00 - 15:30 hodin

-