Práva a povinnosti uživatele


Uživatel služby má právo:

 •     na odborné, kvalitní a bezplatné poradenství
 •     zvolit si uzavření ústní či písemné smlouvy
 •     využít možnosti anonymity
 •     rozhodnout se, zda sdělí své identifikační údaje
 •     odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů
 •     rozhodnout se, zda nabízené služby využije
 •     změnit původní požadovanou zakázku během konzultace
 •     zvolit si způsob kontaktování poradny (osobní návštěva poradny, telefonicky, písemně formou dopisu či emailu)
 •     požádat o jiné místo konzultace v odůvodněných případech (zdravotní stav, apod.)
 •     rozhodnout se, jakým způsobem mu budou předány zjišťované informace (osobně, telefonicky, písemnou formou dopisem či emailem)
 •     svobodně se rozhodnout, zda využije nabízených možností řešení problému, které mu nabízí poradce
 •     podat stížnost nebo pochvalu na jednání pracovníků, či kvalitu a obsah poskytnuté služby
 •     nahlížet do vlastní dokumentace
 •     ukončit smlouvu (ústní či písemnou) bez udání důvodu

  Povinnosti uživatele služby jsou:

 •     seznámit se a dodržovat provozní řád SPP 
 •     jednat s pracovníky v rámci dobrých mravů
 •     nepřicházet pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
 •     dodržovat dobu konzultačních hodin

  Práva a povinnosti poskytovatele ve vztahu k uživateli

Práva poskytovatele:

 •     zrušit smlouvu v případě porušení povinností uživatele a nedodržování vnitřních pravidel SPP
 •     neposkytnout sociální službu v případě porušení povinností uživatele a nedodržování vnitřních pravidel SPP
 •     neposkytnout sociální službu, pokud nemá dostatečnou časovou či personální kapacitu k poskytnutí sociální služby

  Povinnosti poskytovatele:

 •     seznámit uživatele s provozním řádem SPP
 •     poskytnout uživateli odborné, kvalitní a bezplatné poradenství
 •     zachovat mlčenlivost ve vztahu k uživateli a jeho případu, dle § 100, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
 •     respektovat individuální potřeby a rozhodnutí uživatele
 •     nabídnout uživateli uzavření ústní či písemné formy smlouvy
 •     seznámit uživatele s možností zůstat v anonymitě
 •     seznámit uživatele s možností, že se může rozhodnout, zda sdělí své identifikační údaje, že může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 •     seznámit uživatele se skutečností, že se může rozhodnout, zda nabízené služby využije a že může změnit původní požadovanou zakázku během konzultace
 •     umožnit jiné místo konzultace v případě důvodné žádosti uživatele
 •     předat zjišťované informace (osobně, telefonicky, písemnou formou dopisem či emailem) dle požadavku uživatele
 •     přijmout stížnost na jednání pracovníků poradny či kvalitu a obsah poskytnuté služby
 •     umožnit uživateli nahlížet do vlastní dokumentace
 •     ukončit smlouvu s uživatelem, pokud o to požádá

  Stížnosti a pochvaly

 • Uživatel má právo podat stížnost na jednání pracovníků či obsah a kvalitu poskytnuté služby dle Směrnice o podávání a přijímání stížností, která je dostupná u vedoucího SPP, ředitelky organizace.
 • Uživatel má právo podat pochvalu na jednání pracovníků či obsah a kvalitu poskytnuté služby.