Realizace poskytované služby


Jednání se zájemcem o službu probíhá buď přímo v centru denních služeb, kde sociální pracovnice seznámí budoucího uživatele s prostorami zařízení, s přítomnými uživateli a zaměstnanci nebo jednání se zájemcem probíhá u něj doma.

Zájemce je podrobně a srozumitelně informován na základě vnitřních pravidel pro poskytování sociální služby v centru denních služeb, o nabízené sociální službě a o všech právech a povinnostech, které pro něj ze smlouvy o poskytování služby vyplývají, včetně podmínek, způsobu poskytování služby a její ceny.

Po provedeném jednání, kdy zájemce pozná, že centrum denních služeb splňuje jeho očekávání a potřeby, obdrží k vyplnění Žádost o přijetí do centra denních služeb Domovinka a její přílohu Vyjádření ošetřujícího lékaře k poskytování sociální služby v CDS Domovinka.

Sociální pracovnice zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké osobní cíle bude poskytovaná služba naplňovat. Společně pak sepíší její formulaci do Osobního plánu sociální služby uživatele v Centru denních služeb Domovinka.

 • Na základě této dokumentace je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v Centru denních služeb mezi uživatelem a poskytovatelem, kterým je Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena ředitelkou organizace. Sociální pracovnice se s uživatelem domluví na datu nástupu.
 • Uživatelé centra tráví den ve společnosti svých vrstevníků.
 • Práce s uživateli je individuálně nastavená dle přání a osobního cíle uživatele.
 • Zvláště je kladen důraz na pohyb (trénování hrubé i jemné motoriky) a paměťová cvičení.
 • Čas je věnován i zájmové činnosti, např. různé besídky a přednášky, zahradní grilování, procházky, společné oslavy narozenin a jmenin uživatelů, výlety do okolí aj.
 • V zařízení probíhají také vzpomínkové aktivity v reminiscenční místnosti a terapie ve specializované multismyslové místnosti SNOEZELEN.
 • V zařízení probíhá 2x týdně cvičení s rehabilitační pracovnicí.
 • Zaměstnanci centra dohlížejí na užívání léků, při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele je zajištěna zdravotní pomoc.
  Centrum denních služeb není uzavřeným oddělením, uživatelé se mohou volně pohybovat v prostorách zařízení a využívat přilehlé zahrady. Vždy je ale nutno dbát o bezpečnost uživatelů s přihlédnutím na jejich zdravotní stav.

  Odmítnutí poskytování služby, vyřizování stížností a podmínky ukončení poskytování sociální služby jsou uvedeny v kritériích pro poskytování sociální služby, které jsou součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

  Územní působnost: území statutárního města Frýdku–Místku.

Uživatelé jsou dováženi do centra a odváženi domů autem Centra pečovatelské služby.